Polityka Prywatności (ochrona danych osobowych)

I. WPROWADZENIE

1.  Pragniemy Państwa zapewnić, iż firma ITM Kancelaria Finansowa sp. z o. o. w Białymstoku w pełni respektuje prawa użytkowników wynikających z ochrony danych osobowych i ochrony prywatności w sieci. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. W niniejszym dokumencie, zważywszy na treść ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a także ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, znajdą Państwo wszystkie istotne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, tj. podstawach prawnych przetwarzania, celach i rodzajach pozyskiwanych danych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, w szczególności o ich udostępnianiu oraz o procedurach związanych z ochroną i bezpieczeństwem danych, a także o przysługujących prawach użytkownika oraz formach kontaktu z Administratorem. Korzystając z tej strony akceptujecie Państwo zapisy niniejszej Polityki Prywatności oraz Plików Cookies.

3. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których ITM Kancelaria Finansowa sp. z o.o. w Białymstoku jest Administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Administrator przetwarza dane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Administrator zgodnie z wymogami, realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i 14 RODO.

4. Nasz serwis może zapisywać informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników, ich adresów IP, nazw domen, danych technicznych i typu przeglądarek, typu systemu operacyjnego, rejonu geograficznego, z którego nastąpiło wejście na naszą stronę internetową. Na podstawie tych danych administracja strony jest w stanie oszacować wykorzystanie konkretnych elementów serwisu. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych oraz do tworzenia różnego rodzaju statystyk. Dane te uniemożliwiają jednoznaczną identyfikację poszczególnych użytkowników jako osób fizycznych.

5. Każda osoba korzystająca z serwisu akceptuje określone w nim zasady. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy witryn www funkcjonujących pod adresami www.itmfinanse.pl oraz www.itmdom.pl.

2. Właściciele i operatorem serwisu, a tym samym Administratorem Danych Osobowych jest ITM Kancelaria Finansowa sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Jagiellońska 57, 15- 250 Białystok.

3. W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta również z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronach serwisu, a także podejmuje działania marketingowe.

III. DEFINICJE

Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str. 1/, 4.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, łączenie, przesyłanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, niszczenie, itd.

Serwis – oznacza stronę internetową, aplikację lub forum pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie:
www.itmfinanse.pl oraz www.itmdom.pl.

Zbiór danych osobowych – uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów.

Użytkownik– podmiot, na którego rzecz właściciel serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną lub na postawie zawartej umowy.

IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Administrator Serwisu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto, dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

a. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
b. uzyskane tylko dla określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
c. adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,   
d. dokładne i aktualne,
e. nieprzechowywane dłużej niż to konieczne,
f. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
g. bezpiecznie przechowywane,
h. nietransferowane bez odpowiedniej ochrony.

Administrator oświadcza, że Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w celach reklamowych. Żadne z zapisywanych danych nie są sprzedawane na zewnątrz. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach konieczne do skorzystania z usług Administratora.

V. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH, PRZECHOWYWANIE  DANYCH ORAZ ICH UDOSTĘPNIANIE.

1. Jakie dane zbieramy?

a. Dane zbierane automatycznie:

Jak większość firm pobieramy automatycznie dane związane z wizytą użytkownika zawarte w logach serwera, takie jak adresy IP, nazwy domen, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego jak również serwis zbiera automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników serwisu dane, w formularzach dostępnych na stronach serwisu. Dane, które są zapisywane przez serwis automatycznie wykorzystujemy wyłącznie do celów podstawowych statystyk internetowych, związanych z odwiedzinami naszej strony. Ma to na celu ułatwienie użytkownikowi korzystanie z naszej strony oraz tworzenie podstawowych statystyk związanych z ruchem na naszej witrynie. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.

b. Dane zbierane podczas wypełniania formularza kontaktowego:

W sytuacji, gdy Użytkownik Serwisu wypełnia formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej, jednocześnie wyraża zgodę na udostępnienie Administratorowi swoich danych osobowych w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), tj.: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu kontaktowy.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez Administratora również wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik serwisu (ar. 6 ust. 1 lit. b RODO), w przypadku gdy serwis umożliwia zawarcie umowy między Administratorem a użytkownikiem serwisu.

2. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem świadczenia przez usług przez Administratora w celach:

a. podjęcia działań na żądanie klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b. realizacji i obsługi zamówień, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzane jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,
c. statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
d. marketingowych, jeśli użytkownik wyraził zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
e. powiadomienia e-mailem o udogodnieniach dla Użytkownika i wsparciu technicznym,
f. wymiany korespondencji i odpowiedzi na zapytania z formularza kontaktowego,
g. do zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisu.

3. Czas przechowywania danych:

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora nie dłużej niż wymagany dla realizacji celu dla którego są przetwarzane lub tak długo jak regulują to aktualne przepisy prawa, np.:

a. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
b. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, do czasu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła.

4. Odbiorcy danych i ich przekazywanie

1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe i informatyczne oraz agenci ubezpieczeniowi oraz agenci nieruchomości. W związku z tym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które przetwarzamy jako Administrator, mogą być:

a. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorzy),
b. podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz ITM Kancelarii Finansowej sp. z o.o.
c. podmioty realizujące kampanie marketingowe na rzecz lub sprzedażowe na rzecz ITM Kancelarii Finansowej sp. z o.o.,,
d. podwykonawcy ITM Kancelarii Finansowej sp. z o.o. w Białymstoku, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Administrator,
e. audytorzy, doradcy prawni, doradcy podatkowi,
f. organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy władzy publicznej oraz organy egzekucyjne (przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych.

3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

5. Prawa osób, których dotyczy przetwarzanie

Administrator informuje, że przysługują Państwu następujące prawa:

  1. Prawo do uzyskania informacji o sposobie wykorzystywania przez nas informacji i do uzyskania dostępu do Państwa informacji.
  2. Prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
  3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, np. w celach marketingu bezpośredniego lub w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się dla naszych prawnie uzasadnionych celów;
  4. W przypadku gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – prawo do wycofania tej zgody, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych lub umownych;
  5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za kwestie ochrony danych (Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie).

Uprawnienia, o których mowa powyżej możecie Państwo wykonywać poprzez kontakt z nami Administratorem: …………………………………………………………………………………………………..

VI. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

1.  W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy tzw. pliki cookies. Używamy ich w celach statystycznych o ruchu na naszej stronie oraz do personalizacji naszych usług. Są to dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach firmowej strony internetowej.

2.  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu.

3.  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.

4.  Pliki cookies wykorzystywane są w celu identyfikacji oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika serwisu oraz w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych oraz funkcjonowania oraz bezpieczeństwa serwisu. Pliki cookies zawierają dane domeny, z której pochodzą, określają czas przechowywania ich na komputerze użytkownika jak również posiadają przypisany numer.

5.  Na naszej stronie internetowej stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

a) sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
b) stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony w parametrach plików cookies czas lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

6.  Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy różne ich rodzaje:

a) umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. wykorzystywane do uwierzytelniania / zalogowania użytkownika do naszego serwisu internetowego,
b) pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. służące do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
c) statystyczne – służące do zliczana odwiedzin naszej strony, statystyk dotyczących użytkowania naszego serwisu internetowego. Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w naszym serwisie internetowym najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania strony zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu.

7.  Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki stron www) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienie to może zostać zmienione przez użytkownika w dowolny, wybrany przez niego sposób, tak aby blokować całkowicie automatyczną obsługę plików cookies, blokować wybiórczo pliki cookies pochodzące z określonych stron / aplikacji / serwisów internetowych bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Jeżeli jednak użytkownik nie wyłączy zapisywania plików typu cookie w jego przeglądarce, oznacza to jego zgodę na zapisywanie ich na komputerze.

8.  Informacje na temat ustawień obsługi plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach obsługi technicznej ich producentów. Dodatkowe / rozszerzone informacje o technologii cookies znajdziecie Państwo na zewnętrznych stronach internetowych poświęconych temu zagadnieniu lub w pomocy swojej przeglądarki.

9.  Użytkownik ma możliwość ograniczenia stosowania plików cookies jednakże ograniczenie to może mieć wpływ na funkcjonalność i dostępność niektórych funkcji zawartych na stronach internetowych serwisu.

 VII.  ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator Serwisu zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu. Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z gromadzeniem/ przechowywaniem danych, prosimy pod adresem:  ……………………………………………………………..